Datenschutz

Datenschutz von Elisabeth Gosztonyi:

Bitte benutzen Sie den Translator:  https://translate.google.hu/

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ÁLTALÁNOS ADATOK

Adatkezelő, képviselő: Gosztonyi Anna Erzsébet e.v. - KISADÓZÓ

Címe: 9737 Bük, Ifjúság u 62.

Nyilvántartási szám: 534534 26

Adószám: 69625534-1-38

E-mail:  micheller151515@gmail.com


 

Gosztonyi Anna Erzsébet, mint adatkezelő vállalja, hogy minden rábízott adatot atörvény által előírt módonkezel. Az Adatkezelő adatkezelési szabályzata folyamatosan elérhető www.onyx-tours.hu  oldalon.  Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására,  tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a vele kapcsolatba kerülő partnerek és felhasználók adatainak biztonságát szolgálja. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbi törvénnyel:- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltakat Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el.

ALAPELVEK

Adatkezelő csak akkor kezel személyes adatot, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli ( pl. számlázás, vendégkönyv, NAV jelentés) .

 

KAPCSOLATFELVÉTEL                                                                                            

A látogatók személyes adataik megadása nélkül is látogathatják és használhatják a honlapot. Azonban a kapcsolatfelvételhez, a szállás szolgáltatás megrendeléséhez szükséges a személyes adatok megadása és rögzítése.A honlapon található telefon vagy email útján lehet az adatkezelővel kapcsolatba lépni. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel. Az adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az adott cél eléréséhez ez szükséges. Az érintett bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni.Üzleti kapcsolat létrejötte esetén az adatkezelő a számviteli és adószabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat.
 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során olyan informatikai megoldásokat alkalmaz, hogy a rábízott adatok a jogosulatlan hozzáférés és számítógépes vírusok ellen védve legyenek.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

ELISABETH ' s Zimmervermieterdienst in Bad Bük - MagyarELISABETH ' s Zimmervermieterdienst in Bad Bük - DeutschELISABETH ' s Zimmervermieterdienst in Bad Bük - Czech