Elérhetőségek

Onyx Tours Utazási Iroda, Bük

9737 Bük,
Ifjúság u. 62
Telefon:
06-94/558-318
06-94/359-113

Utazási feltételek

UTAZÁSI FELTÉTELEK

1.

Az Onyx Tours KFT Utazási Iroda által szervezett belföldi utazásokra, üdülésekre a Polgári Törvénykönyv 2013. V. törvény (Ptk.) 6:254.§-a, az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.), ill. az utazási szerződésekről és utaztatásokról szóló 281/2008. (XI.28.) kormányrendelet illetve a jelen szerződésben foglaltak az irányadók.

2.

Jelentkezés:
Az utazási szerződés egyrészről a vendég megrendelésével, és a 25 % előleg, mint foglalási biztosíték megfizetésével, másrészről az Onyx Tours részéről a megrendelés elfogadásával, visszaigazolásával jön létre. A jelentkezés történhet szóban, írásban, telefonon keresztül. Az előleg is fizethető készpénzben személyesen, postai úton vagy banki átutalással az Utazási iroda által megszabott fizetési határidőre.  Az Onyx Tours Tours az utóbbi két esetben a foglalási díj beérkezésének időpontjától tekinti érvényesnek a foglalást. A fennmaradó összeget legkésőbb érkezéskor az Onyx Tours irodában kell kifizetni. A hátralék fizethető érkezés előtt banki átutalással is. A kulcsátadás érkezési napon a teljes összeg kifizetése után történik. Egyes nyaralók esetében az utazási iroda kauciót kér, melyet a vendég elutazáskor visszakap.  A szerződéses partner az Onyx Tours részéről az a személy aki a foglalást intézi. 

3.

Részvételi feltételek:

Az üdülés időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, bérleti díjat ill. egyéb tudnivalókat a visszaigazolás tartalmazza. Ez az utazási szerződés részét képezik. A közzétett adatokban esetlegesen bekövetkezett változásokról az Onyx Tours a vendéget tájékoztatja.

4.

Az érkezés és hazautazás saját költségen történik. Az érkezési időpont lehetőség szerint szombaton 14.00 és 18.00 óra között.  Távozás szombatonként délelőtt 10.00 óráig.  Ettől eltérő érkezési és távozási  időpontokról a felek megállapodhatnak.

5.

A bérelt objektumot csak a visszaigazolásban szereplő létszámnak megfelelő személyek vehetik igénybe. A visszaigazolt létszámnál többen a bérleményben nem tartózkodhatnak. Az utazási irodának jogában áll kiutasítani a be nem jelentett személyeket, illetve felárat követelhet tőlük.

6.

Az üdülést igénybe venni, a szálláshelyet elfoglalni csak az előleg befizetését igazoló dokumentummal, és a hátralék megfizetését követően lehet.  Amennyiben az érkezés nem a 4. pontban meghatározott időpontban történik, az Utazási Irodát erről értesíteni kell, ellenkező esetben a szálláshelyre történő bejutást nem tudjuk garantálni és az ebből származó reklamációt nem tudjuk elfogadni.

7.

Az üdülésen résztvevő közvetlenül tartozik felelősséggel a harmadik személynek okozott kárért.

8.

Jótállási és együttműködési kötelezettség:

A törvényi rendelkezések értelmében a bérlő köteles együttműködni a szálláshelyen esetlegesen fellépő üzemzavar esetén, elsősorban olyan formában, hogy ezt jelenti az utazási irodának. Az egyes meghibásodásokat írásban rögzítik. Jogos panasz esetén az Utazási Irodának egy méltányosan kiszabott határidőt kell adni a hiba elhárítása céljából,  amennyiben az lehetséges. Ha az iroda nem tudja megoldani a problémát, megpróbál Önnek egy másik szálláshelyet biztosítani.

9.

A vendég által okozott kár:

A nyaralóvendég köteles rendeltetésszerűen használni a szálláshelyet, az általa okozott kárt jelenteni kell az utazási irodának, és adott esetben azt megtéríteni.

10.

Lemondás:

Az utas  az üdülés megkezdése előtt bármikor elállhat a szerződéstől az alábbiakban meghatározott feltételekkel.  A lemondás időpontjának az utazásszervezőnél beérkezett írásbeli lemondás kézhezvételi dátuma tekintendő.

Amennyiben a vendég a rendelést lemondja az alábbi kötbérek fizetendő:
     -  kötbérmentes lemondási határidő:         30 nappal a nyaralás megkezdése  előtt  

  • 29. – 20.  nap között:               a részvételi díj  10 %-a
  • 19. – 10.  nap között:               a részvételi díj  35 %-a
  • 9. – 5.  nap között:                   a részvételi díj   65 %-a
  • 4. napon belül:                         a részvételi díj   85 %-a

     -    érkezési napon, vagy lemondás elmaradása esetén:                    

                                                                 a részvételi díj 100 %-a

11.

A részvételi díj a lemondási  biztosítást nem tartalmazza. Javasoljuk azonban Vendégeinknek, hogy kössenek otthon ilyen jellegű biztosítást. A lemondási biztosítás a lemondási határidőkre és stornó díjakra csak az utazásképtelenséget igazoló bejelentés esetén érvényes.

Utazásképtelenség okai:

- Saját vagy közeli hozzátartozó elhalálozása, heveny megbetegedése, balesete
- lakását kirabolták, természeti csapás érte

- az utazásra jelentkezést követően a biztosítottat vagy házastársát katonai szolgálatra hívták be.

Külföldi kiküldetés miatti útlemondás nem utazásképtelenségi ok.

12.

Az Utazási Iroda az üdülés megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az üdülést a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény (vis major) akadályozza. Ha az Utazási Iroda ezen okok miatt eláll a szerződéstől, akkor a vendég választása szerint, vagy visszafizeti a teljes befizetett részvételi díjat, vagy az eredetivel azonos értéket helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, ha erre lehetőség van. Ha a felajánlott szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözetet a vendég fizeti, ha alacsonyabb értékű az Utazási Iroda visszatéríti a különbözetet.

13.

A vendég nem szerződésszerű teljesítésből fakadó kifogását köteles haladéktalanul  a helyszíni szolgáltatóval közölni, a közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utas kifogását az Utazási Iroda, mint szolgáltató köteles írásba, jegyzőkönyvbe foglalni, amelynek 1 példánya az utast illeti.  Az Utazási Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni, elbírálni, és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.

14.

A hotelek tulajdonosai illetve üzemeltetői fenntartják az árváltoztatás jogát indokolt esetben.

15.

Az Utazási Iroda által szervezett üdüléssel kapcsolatos minden panaszos ügyben az utas / vendég a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve a Bírósághoz fordulhat.

A jogszabályok időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.

Onyx Tours KFT, 9737 Bük, Ifjúsdág u 62.
Reg.:  R- 1083/94/1997

T/F:       94/ 558 318, 359 113

Mobil:    20/ 354 9562
E-mail:  

            

Web:      www.onyx-tours.hu 
Bank:     Nyugat Takarék Szövetkezet
             72600115 - 10013663

 Onyx Tours Utazási Iroda, Bük - MagyarOnyx Tours Utazási Iroda, Bük - DeutschOnyx Tours Utazási Iroda, Bük - Czech